แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต
   
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่น ๆ
   
รายงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน/ปี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน/ปี
การติดตามประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่น
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
 
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒ-
นาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
   
 
   
     
 
 
คู่มือประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
 
23 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 74 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2562
21 การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2562
บท.นำส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 81 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2562
15 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 106 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2562
คำนำ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6