ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 มี.ค. 2565
2 ประกาศเรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด เขตเลือกตั้งที่ ๒ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 มี.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 มี.ค. 2565
4 เรียน ประธานชุมชน ทุกชุมชน เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล.... ดาวน์โหลดเอกสาร
48
12 ก.พ. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
31 ม.ค. 2565
6 ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ม.ค. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลชะอวด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ......... ดาวน์โหลดเอกสาร
183
21 ม.ค. 2565
8 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่องประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 ม.ค. 2565
9 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 ม.ค. 2565
10 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22