ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 ต.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ก.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ส.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (รอบระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ส.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 ส.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
11 มิ.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง ปิดตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 พ.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับแลรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
46
29 เม.ย. 2564
9 ขอเชิญแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของ กพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 มี.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20