ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 มิ.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง ปิดตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 พ.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับแลรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 เม.ย. 2564
4 ขอเชิญแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของ กพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 มี.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 มี.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 ก.พ. 2564
7 ประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
80
04 ก.พ. 2564
8 ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
178
04 ก.พ. 2564
9 กำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ก.พ. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20